તમારા UPI પિનથી પણ થઈ શકે છે ફ્રોડ, બચવા માટે ધ્યાનમાં રાખો આ બાબતો

તમારા UPI પિનથી પણ થઈ શકે છે ફ્રોડ, બચવા માટે ધ્યાનમાં રાખો આ બાબતો

ભારત સરકાર દેશમાં ડિજિટલ પેમેન્ટ પર જોર આપી રહી છે. વર્ષ 2021 સુધી દેશમાં ડિજિટલ પેમેન્ટ ચાર ગણું કરવા સરકારનું લક્ષ્‍ય છે. ભારતમાં લોકો ડિજિટલ…