આલૂ કટોરી ચાટ

😋 આલૂ કટોરી ચાટ 😋

ચાટ નું નામ પડે અને મોઢા માં પાણી ના આવે એવું બને જ નઈ ને! ચાલો આજે જોઇશુ થોડી અલગ પ્રકાર ની ચાટ બનાવની રેસીપી…