વાઈરલ તાવ, કફ, શરદી, ઉધરસ માટેનો ઘરગથ્થું ઉપચાર વાંચો અને શેર કરો

વાઈરલ તાવ, કફ, શરદી, ઉધરસ માટેનો ઘરગથ્થું ઉપચાર વાંચો અને શેર કરો

સુંઠ પાવડર – ૫૦ ગ્રામકાળા મરી પાવડર ૨૦ ગ્રામદેશી દવા વગરનો ગોળ ૨૫૦ ગ્રામહળદળ પાવડર ૫૦ ગ્રામવાઈરલ તાવ, કફ, શરદી, ઉધરસ માટે ઔષધી બનાવવાની રીત…