આંખમા થતી પીડાના આયુર્વેદ ઉપચાર વાંચો અને શેર કરો

આંખમા થતી પીડાના આયુર્વેદ ઉપચાર વાંચો અને શેર કરો

ત્રિફળા ચૂર્ણ ૧૦૦ ગ્રામ તથા વરિયાળી ૧૦૦ ગ્રામ મેળવી સવાર-સાંજ ૧ ચમચી પાણી અથવા ઘી સાથે લેવાથી આંખોની દષ્ટિ વધે છે. ક્યારેક આંખમાં દૂધ, કચરો,…