એક અઠવાડીયુ આ ડાયેટ ચાર્ટ અજમાવીને જુઓ બીમારી હંમેશા માટે તમારાથી દૂર રહેશે

એક અઠવાડીયુ આ ડાયેટ ચાર્ટ અજમાવીને જુઓ બીમારી હંમેશા માટે તમારાથી દૂર રહેશે

ડાયેટ ચાર્ટ: સવારે ૬ વાગે ઉઠવું (રાત્રી નીંદ્રા ૬ થી ૭ કલાકની હોવી). ઉઠતાની સાથે તુરત ૧ ગ્લાસ પાણી ( ધીમી સ્પીડમાં પીવું ), પછી…