31 ડિસેમ્બર 2020 પછી રદ્દી થઇ જશે તમારુ PAN Card, તમે આ કામ કરવાનું તો નથી ભૂલ્યા ને?

31 ડિસેમ્બર 2020 પછી રદ્દી થઇ જશે તમારુ PAN Card, તમે આ કામ કરવાનું તો નથી ભૂલ્યા ને?

નવું વર્ષ 2020 શરૂ થવામાં હવે ગણતરીના દિવસો બાકી છે. તેવામાં 31 ડિસેમ્બર પહેલાં તમારે કેટલાંક જરૂરી પતાવવા પડશે. તેમાંથી એક જરૂરી કામ આધાર કાર્ડને…